Αρχική » Ιστολόγιο » Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών για το νερό του Κορινού, σε σχετική ερώτηση του κ. Χήτα

Απάντηση Υπουργείου Εσωτερικών για το νερό του Κορινού, σε σχετική ερώτηση του κ. Χήτα

από admin

Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Εσωτερικών ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση σωληνώσεων του δικτύου ύδρευσης του Κορινού, στον Δήμο Κατερίνης» 
Κύριε Υπουργέ, Σύμφωνα με πληροφορίες κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Κορινού, του Δήμου Κατερίνης και σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα στο διαδίκτυο, της 3ης Φεβρουαρίου 2021, σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι με το νερό της περιοχής, λόγω της θολότητάς του. 

Παρόλο που η «ΔΕΥΑ» Κατερίνης προβαίνει σε συχνές παρεμβάσεις στο τοπικό δίκτυο υδροδότησης και σε καθαρισμό, δις ετησίως, των δεξαμενών της, εντούτοις, το νερό του εν λόγω δικτύου, συχνά, κρίνεται ακατάλληλο. 
Ιδιαιτέρως μετά από κάθε τυχαία διακοπή, λόγω οποιασδήποτε βλάβης, με το άνοιγμα της τροφοδοσίας του δικτύου και πάλι από την δεξαμενή, μας αναφέρεται ότι αποκολλώνται κομμάτια λάσπης από τις σωληνώσεις της ύδρευσης, με συνέπεια την μετατροπή του νερού σε ακατάλληλο προς πόση και όποια άλλη χρήση.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεσθε να δώσετε μια οριστική λύση στο ανωτέρω χρόνιο ζήτημα, το οποίο ταλανίζει τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Κορινού, της Κατερίνης, λόγω της συχνά διαπιστωμένης ακαταλληλότητας του νερού στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής, είτε αντικαθιστώντας τις ήδη υπάρχουσες προβληματικές σωληνώσεις του δικτύου, είτε μέσω όποιων άλλων παρεμβάσεων κριθούν αναγκαίες; 
Ο ερωτών Βουλευτής
 ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Απάντηση του δήμου Κατερίνης:

Απάντηση του Υπουργείου:Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 055, είναι ενταγμένο το έργο εκτέλεση εργασιών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας. 
Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πλήρως αιτιολογημένο ως προς την αναγκαιότητά του αίτημα. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει και αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης που συνδέονται ευθέως με το Πρόγραμμα και εξυπηρετούν τους σκοπούς του. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης με την υπ’ αριθμ. 41125/29-11-2017 (ΑΔΑ : Ω04Η465ΧΘ7-151) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών επιχορηγήθηκε με ποσό ύψους 170.000,00€, ενώ με την υπ’ αριθμ. 25383/04-06-2018 (ΑΔΑ : 65ΧΕ465ΧΘ7-ΩΚΩ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 74492/05-11-2020 (ΑΔΑ : ΩΡ9646ΜΤΛ6-ΜΨΑ) απόφαση επιχορηγήθηκε με ποσό ύψους 270.000,00€. 
Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, την βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. 
Στο πλαίσιο του παραπάνω Προγράμματος εντάσσεται η με αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ : 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος, όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018 (6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Από το εν λόγω Πρόγραμμα ο Δήμος Κατερίνης χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 837.000,00€. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι οι Ο.Τ.Α., για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται ετησίως από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. 
Εν συνεχεία, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. και της ΕΝ.Π.Ε., καθορίζεται το ύψος των εν λόγω πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και κατά το έτος 2020, ο Δήμος Κατερίνης χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 1.079.760,00€. Η περαιτέρω διαχείριση των πόρων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.  
Επίσης, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» τη με αριθμ. πρωτ. 4573/24-07-2020 Πρόσκληση ΑΤ01 «Υποδομές Ύδρευσης» (ΑΔΑ: ΨΓ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2), στην οποία η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σχετικού έργου, σύμφωνα με τις οριζόμενες προδιαγραφές της εν λόγω Πρόσκλησης. 
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Κατερίνης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12316/18-02-2021 έγγραφο. Στο πλαίσιο αυτό, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 129699(693)/02- 03-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το συνημμένο σε αυτό έγγραφο. 
Ευθύς μόλις περιέλθουν και οι απαντήσεις και από τους λοιπούς ερωτηθέντες φορείς θα επανέλθουμε με νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο. 

ΠΗΓΗ: https://korinosnews.blogspot.com/2021/04/blog-post_27.html?spref=fb

Δείτε επίσης!